2024. június 19. - Gyárfás

3/2019. (VIII.08.) sz. HVI Határozat

Önkormányzati képviselő-jelöltséghez és polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlások számának meghatározása

Ikt.sz.: H/5690-3/2019.    

Tárgy: Önkormányzati     képviselő-jelöltséghez és polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlások számának meghatározása


3/2019. (VIII.08.) sz.
HVI HATÁROZAT


A harkányi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként megállapítom, hogy a 2019. október 13-ra kitűzött helyi önkormányzatiképviselők és polgármesterek választásán Márfa községben

az egyéni listás képviselő-jelöltséghez szükséges ajánlások száma: 2 db.

a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 6 db.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) oly módon, hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A kifogás illetékmentes, a határidőt naptári napokban kell számolni.

A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, annak bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a benyújtó személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

I n d o k o l á s

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E.§. a következőképpen rendelkezik:

„307/E. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.
(2)223 A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.
(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”


A fentiek alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője 2019. augusztus 8-án állapítja meg. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-i adatai alapján kell megállapítani.

A helyi választási iroda vezetőjeként eljárva megállapítom, hogy 2019. augusztus 7-én Márfa községben a választójogosultak névjegyzékére felvett választópolgárok száma: 172 fő.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint:

„9. § (1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.”

Ugyanezen törvény 9.§ (3) a.) bekezdése alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A kifogás benyújtására a Ve. 208-209. §-a ad lehetőséget. A Ve. 210. §-a alapján a kifogás elbírálására az a választási bizottság rendelkezik hatáskörrel, amely mellett a választási iroda működik. A kifogás határidejét és jogvesztő jellegét a Ve. 10.§ (1)-(3) bekezdései alapján állapítottam meg. A kifogás benyújtása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján illetékmentes.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Harkány, 2019. augusztus 8.

                                                                                           Dr. Markovics Boglárka s.k.
                                                                                                        HVI vezető

 

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online