2024. április 24. - György

BÉRBEADÁSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése c. pályázathoz kapcsolódó irodaépület bérleti jogára vonatkozóan

A liciteljárás időpontja:                           2023. november 20. de. 9.00 órakor

A liciteljárás helye:                                   Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

 

Licitálni a bérleti díjra lehet.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A nyilvános liciteljárás induló bérleti díja

(ingatlanforgalmi szakvélemény alapján)

a Harkány belterület 1/53 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nettó 191000,- Ft/hó

A liciteljárás során a bérleti díj meghatározása 10.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb bérleti díj ajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a bérleti szerződés megkötésére, melyre 15 nap áll rendelkezésére Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4. sz melléklete 13.) pontjának előírása szerint. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.

A bérleti díjat a nyertes licitáló havonta, a tárgyhónap, 10. napjáig átutalással kell, hogy teljesítse.

A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlant/ingatlan-illetőségeket megtekintették, azt a bérlőjelöltek teljes körűen megismerték a minden lényeges körülmény ismeretében veszik bérbe az ingatlant a bérleti szerződés megkötése után ezekből fakadóan semmilyen igényt nem támasztanak a bérbe adóval szemben, bérbe adó pedig fentiekkel összefüggésben semmilyen további felelősséget nem vállal.

 

  • A liciteljáráson történő részvétel feltétele a Képviselő-testület által megállapított induló nettó bérleti díj kéthavi összegének bánatpénz címén történő letétbe helyezése (átutalással vagy pénztári befizetéssel) legkésőbb a liciteljárás időpontját megelőzően.

 

Az ingatlan/ingatlan-illetőségek jellemzői és fekvése:

Nettó beépített tetőtéri alapterület: 82,98 m2

Nettó beépített földszinti alapterület: 100,41 m2

A projekt megvalósítása során 1 db kb. 180 m2 alapterületű, földszint + tetőtér kialakítású irodaépület készül, földszintjén külön nemű öltöző vizesblokkokkal és közös étkezővel. A földszinten kerül elhelyezésre az akadálymentes vizesblokk a vendégforgalom számára.

Tetőtérben adminisztratív irányításra alkalmas tér kapott helyet, valamint az ipari park területére betelepülő vállalkozások számára nyújtandó szolgáltatások (műszaki segítségnyújtás, menedzsment szolgáltatás, irodai szolgáltatás stb.) biztosítása szükséges.

Az épület főbejárata az északi oldalon került elhelyezésre a fedett nyitott tornác mellett. Déli oldalon a lépcső mellett egy személybejárat készült a meglévő műhely épületek megközelítésére. A földszinten található öltözők 20-20 fő női és férfi létszámra lettek méretezve. Az étkező, amely teakonyhával kialakított kb. 12 fő egyszerre történő étkezését biztosítja. Az étkezőben főzés nem történik, itt kizárólag a dolgozók által hozott ételek melegítése végezhető. A tetőtérben a lépcsőházzal közös előtér-titkárságon keresztül lehet megközelíteni az irodát és a vezetői irodát. A lépcső mellett található tárgyaló 10-15 fős tárgyalások lebonyolítására alkalmas.

Az épületbe nem kerül beépítésre különleges technológia.

Vizes helyiségekben hideg-meleg csapteleppel ellátott kézmosók és zuhanyzók kerültek kialakításra, egyéb egészségügyi berendezések hideg vizes öblítésűek. A dolgozók étkezése, ételmelegítés (mikrohullámú sütő) és élelmiszer tárolást a személyzeti pihenőben szükséges megoldani. A takarításhoz vízvételi hely és kiöntési lehetőség mindkét szinten biztosított, a takarító

szerek tárolásával együtt.

A telek közút kapcsolattal rendelkezik, mely a beruházás során, az ipari park részeként került kialakításra. A területen parkoló is kialakításra került. Gyalogosan az épület szintén az 1/49 hrsz.-ú útról lesz megközelíthető.

Az épület megközelíthetősége és a földszintjén a lépcsőház, étkező, mosdó kialakítása akadálymentes.

További fontos feltételek és tájékoztatások:

 

  • A bérleti díj nem tartalmazza a használat során felmerülő rezsi költségeket. Ezeket a bérlő köteles viselni.
  • A bérlő tudomásul veszi, hogy elfogadja az iparterületre vonatkozóan, Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott Működtetési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit és előírásait. Bérlő vállalja, hogy az abban foglalt rendelkezéseket dolgozóival is betartatja.
  • A bérleti szerződés 5 év határozott időre jön létre.
  • A letett bánatpénz a versenytárgyalás végén visszajár, kivéve a nyertes ajánlattevő által letétbe helyezett bánatpénzt, melyet a bérbeadó a szerződés megszűnéséig kaucióként jogosult visszatartani.
  • Ha a versenytárgyalás győztese a szerződést a bérbeadóval neki felróható okból nem köti meg a megadott határidőn belül, úgy a bánatpénzt elveszti, ekkor a bérbeadó a szerződést a második legmagasabb bérleti díj ajánlatot tevő személlyel köti meg.
  • A pályázók tudomásul veszik, hogy az eljárás tárgyát képező ingatlan felhasználása meg kell feleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A bérleti felhívás megfelel Harkány Város Önkormányzat 20/2016.(X.04.) számú vagyonrendeletének, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 32/2015.(XII.7.) számú rendeletei releváns rendelkezéseinek.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek a bérbeadás mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/480-100 telefonszámon Albrecht Ferenctől lehet kérni.

Harkány, 2023. november 8.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online