2023. február 8. - Aranka

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016. (X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. (4), és (3) pontjának megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Mazda E 2200 21 éves platós, lejárt forgalmi engedélyes, motorhibás kisteherautóját.

Az érdeklődőket a Harkányi Polgármesteri Hivatal valamint a Harkányi Városgazdálkodási ZRT (mint üzemeltető) részéről Gellén Antal részletes információkkal látja el ügyfélfogadási időpontokban.

A nyilvános liciteljárás induló ára bruttó 150 000 Ft

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 50 000,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül
A megállapított licitlépcső 20 000 Ft
 Adásvételi szerződés megkötésére a vételár teljes utalással történő teljesítése után van lehetőség.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A liciteljárás időpontja:            2020. május 20 szerda de. 9 órakor

A liciteljárás helye:    Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban a Harkányi Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől, illetve az üzemeltetőtől, Gellén Antaltól a+36 30/6862959 telefonszámon lehet kérni.

A liciteljárás nyertesével az alábbi adásvételi szerződés kerül kitöltésre.


                                       ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS


A jelen adásvételi szerződés létrejött egyrészről:

Harkány Város Önkormányzata (székhely: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. szám, adószám: 15724076-2-02, törzsszám: 15331249, KSH kód: 21528, képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester, mint eladó, másrészről

természetes személy esetén:  
Családi és utónév:             
születési helye, ideje:            
anyja születési neve:            
személyazonossági száma:        
személyi száma:            
adóazonosító jel:            
Lakcím:                 

Jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
adószám:
képviselő neve, lakcíme:
mint vevő között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ A jármű adatai:
forgalmi rendszám:  GWU- 518
jármű gyártmánya, típusa: MAZDA, E2200
alvázszám: JMZ5D1A3200804194
motorszám: R2765197
forgalmi engedély száma:GB15802
törzskönyv száma:
gyártási év: 1999

2./ Az 1./pontban körülírt gépjármű Harkány Város Önkormányzata eladó 1/1 arányú tulajdonát képezi.

3./ A gépjárművet az eladó nyilvános pályázaton 2020. 05. 05.napján értékesítésre meghirdette. A felhívásra érvényes ajánlatot tett ……………...

4./ Az eladó eladja, a vevő pedig 1/1 arányban megvásárolja az 1./ pontban körülírt gépjárművet.

5./ A szerződő felek a gépjármű vételárát az árverésen kialakított …………Bruttó Ft-ban határozzák meg.

6./ A fizetés módja és ideje: azonnali készpénzfizetés .

 

7./ Az eladó kötelezi magát arra, hogy a vételár kifizetését követő 3 munkanapon belül a gépkocsit birtokba adja, a szükséges okmányaival ( forgalmi engedély, és törzskönyv) együtt.


8./ Az eladó kijelenti, hogy a gépjármű per-teher- és igénymentes, annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.

9./ A vevő kijelenti, hogy a nyilvános pályázatból, a jelen szerződés megkötése előtt az eladótól a gépkocsi műszaki állapotáról, annak futás teljesítményéről minden információt megkapott és tudomásul vette.

10./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél teljesíti a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatósági hatóságnál a tulajdonjog változás bejelentése érdekében, a jelen szerződés megkötésétől számított 15 napon belül.


A felek a szerződést elolvasták, azt közösen értelmezték és mint akaratukkal egyezőt helybenhagyólag írták alá.


Harkány,2020………………….

 

       Harkány Város Önkormányzata                             ______________________
      Baksai Endre Tamás polgármester                                        vevő
                      eladó

 

Előttünk, min tanúk előtt:

1./______________________________________________________________________
             név                                                lakcím                                aláírás

 


1./ ______________________________________________________________________
            név                                                lakcím                                 aláírás

 

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online