2023. február 8. - Aranka

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. (4), és (3) pontjának megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő BENATI Diesel motorral szerelt 30 éves kotró, rakodógépet. A munkagép üzemképes, korának megfelelő műszaki állapotban van. 2021 04. 11.-ig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik.

Az érdeklődőket a Harkányi Polgármesteri Hivatal valamint a Harkányi Városgazdálkodási ZRT (mint üzemeltető) részéről Gellén Antal részletes információkkal látja el ügyfélfogadási időpontokban.

A nyilvános liciteljárás induló ára bruttó 1 700 000 Ft

Licitálni a vételárra lehet. . A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 200,000,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül
A megállapított licitlépcső 100 000 Ft.
Adásvételi szerződés megkötésére a vételár teljes utalással történő teljesítése után van lehetőség.
Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A liciteljárás időpontja:            2020 .június 24 szerda  de. 9 órakor

A liciteljárás helye:    Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől, illetve az üzemeltetőtől, Gellén Antaltól a+36 30/6862959 telefonszámon lehet kérni.


A liciteljárás nyertesével a vételár teljes megfizetése után alábbi adásvételi szerződés kerül kitöltésre.


                                       ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS


A jelen adásvételi szerződés létrejött egyrészről:

Harkány Város Önkormányzata (székhely: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. szám, adószám: 15724076-2-02, törzsszám: 15331249, KSH kód: 21528, képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester, mint eladó, másrészről

természetes személy esetén:
Családi és utónév:            
születési helye, ideje:            
anyja születési neve:            
személyazonossági száma:        
személyi száma:            
adóazonosító jel:            
Lakcím:                 

Jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
adószám:
képviselő neve, lakcíme:
mint vevő között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ A jármű adatai:
forgalmi rendszám..YMH 121
jármű gyártmánya, típusa: :BENATI BEN1900 C4.3
alvázszám: 19C382
motorszám: LJ33684U428356U
forgalmi engedély száma HV19063
törzskönyv száma:
gyártási év: 1990

2./ Az 1./pontban körülírt gépjármű Harkány Város Önkormányzata eladó 1/1 arányú tulajdonát képezi.

3./ A gépjárművet az eladó nyilvános pályázaton 2020. 05. 05.-napján értékesítésre meghirdette. A felhívásra érvényes ajánlatot tett ……………………

4./ Az eladó eladja, a vevő pedig 1/1 arányban megvásárolja az 1./ pontban körülírt gépjárművet.

5./ A szerződő felek a gépjármű vételárát ………………… Bruttó Ft-ban határozzák meg.

6./ A fizetés módja és ideje: azonnali, a vételár 10 % a készpénzbefizetés, .majd az árverésen kialakult vételár 90%.-a átutalással még a szerződés megkötését megelőzően.

 

7./ Az eladó kötelezi magát arra, hogy a vételár kifizetését követő 3 munkanapon belül a gépkocsit birtokba adja, a szükséges okmányaival ( forgalmi engedély, és törzskönyv) együtt.


8./ Az eladó kijelenti, hogy a gépjármű per-teher- és igénymentes, annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.

9./ A vevő kijelenti, hogy a nyilvános pályázatból, a jelen szerződés megkötése előtt az eladótól a gépkocsi műszaki állapotáról, annak futás teljesítményéről minden információt megkapott és tudomásul vette.

10./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél teljesíti a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatósági hatóságnál a tulajdonjog változás bejelentése érdekében, a jelen szerződés megkötésétől számított 15 napon belül.


A felek a szerződést elolvasták, azt közösen értelmezték és mint akaratukkal egyezőt helybenhagyólag írták alá.


Harkány, 2020………...

 

       Harkány Város Önkormányzata                             ______________________
      Baksai Endre Tamás polgármester                                        vevő
                      eladó

 

Előttünk, min tanúk előtt:

1./______________________________________________________________________
             név                                                lakcím                                aláírás

 


1./ ______________________________________________________________________
            név                                                lakcím                                 aláírás
                     

 

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online