2023. február 8. - Aranka

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. –ának és 4-es sz mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Harkány, belterület 2432 helyrajzi számú 9135 m2 területnagyságú, kivett vízmű megnevezésű ingatlanát.

A liciteljárás időpontja:

2020 július 14 kedd de.11 órakor

A liciteljárás helye:

Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 2 000 000,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül visszautalásra kerül.
Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A nyilvános liciteljárás induló ára 19 721 000,-Ft.

A liciteljárás során a vételár meghatározása 100.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb árajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a szerződés megkötésére.

Az ingatlan-nyilvántartás adatai:

Helyrajziszám: 2432.
Ingatlan területe: 9135 m2
Ingatlan művelési ága kivett, megnevezése az ingatlan-nyilvántartás szerint: vízmű

Az ingatlan fekvése: Harkány, belterület, Bajcsy Zs. u. 17, harkányi belterület 2432 hrsz.. A településközpont északkeleti részéhez kapcsolódó üdülőházas övezet szomszédságában, jelenleg a hatályos Rendezési Terv Gksz.-1 (Kereskedelmi-szolgáltató övezet) be sorolja. Az ingatlan elkülönülő elhelyezkedése ellenére igen kedvezően kapcsolódik a település fő jellegét meghatározó fürdőhöz. Ezért, az Önkormányzat üdülőépület építését támogatja a jövőben. Ennek érdekében a soron következő Rendezési Terv módosítás során az Önkormányzat Üű. övezetbe soroltatja. A telek közel sík területű, szabályos alakú, viszonylag nagy méretű saroktelek. Az ingatlan villany, víz, szennyvízcsatorna közművel van ellátva. A gáz közműre való csatlakozás megoldható. A meglévő faállomány szakszerű felújításával értékes parkosított terület kialakítására van lehetőség.

A szerződés megkötésére a jogosultnak 15 nap áll rendelkezésére. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.
Amennyiben a szerződés a liciteljárás első helyezettjével annak (vevőjelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot nem követelheti vissza. A vételárat a győztes készpénzben kell, hogy teljesítse.
A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlant megtekintették. Az ingatlan rendeltetésszerű használatát érintő, korlátozó körülményről kapott tájékoztatást, a meglévő állapotokat tudomásul vették. Az adásvételi szerződés aláírását követően szavatossági, vagy kártérítési igényt az önkormányzattal szemben nem érvényesíthet.

További tájékoztatások:

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.
 (14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)
Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.

 


Harkány, 2020. 07. 01.

dr. Markovics Boglárka
jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online