2023. február 8. - Aranka

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. –ának és 4-es sz mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő 0276/71 hrsz.-ú ingatlanját.

A liciteljárás időpontja:
2020. július 14. kedd de. 9 órakor

A liciteljárás helye:
Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)


Az érdeklődőket Harkány Város Polgármesteri Hivatala városüzemeltetési ügyintézője Tönkő Péter részletes információkkal látja el ügyfélfogadási időpontokban.

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként köteles a pályázó az eladónak a Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni, ajánlattétel esetén 300 000 Ft-ot. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként a liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül visszautalásra kerül.
A megállapított licitlépcső ajánlattétel esetében 100 000 Ft.

Harkány külterület 0276/71 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező ingatlan induló vételárát az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 3 260 000,-Ft összegben határozza meg.

Az ingatlan- nyilvántartás adatai: 0276/71 hrsz. terület 1 8215 m2, 6.38 ak, legelő (4)
Az ingatlan művelési ága ténylegesen teljes egészében füves legelő.

Egyéb korlátozások: Földmérési jelek elhelyezése BM Korm. Hiv. Földhiv., és Vízelvezetési szolgalmi jog: Harkány Város Önkormányzata

Az értékelt külterületi, legelő művelési ágú területet a település szabályozási terve Gksz.(Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület), illetve az 58. sz. út harkányi átkelési szakasza melletti kb. 800 m2.-es részét az út kiegészítése céljára, KÖu-1 övezetbe sorolja.

Az ingatlan fekvése: A település közigazgatási területének északi részén mezőgazdasági területen található Az ingatlanok az 58.-as főút Harkányt elkerülő szakaszának északi körforgalom és Terehegy városrész közötti szakasz déli oldala, továbbá a vasút és az 58.-sz. főút harkányi átkelési szakaszának nyugati oldala közötti szakaszán van.

Megközelíthetőség: A terület északi telekhatárral az 58. sz. főút elkerülő út szakaszához és a keleti oldalon az átkelési szakaszhoz is kapcsolódik telekhatár szakasszal. Jelenleg nem rendelkezik kiépített lehajtóval.

Az ingatlan nincs közművel ellátva. Víz (összekötő gerincvezeték) közmű az ingatlanon átvezet, melyre a rácsatlakozás feltételekkel, de megvalósítható. Villany, szennycsatorna és gáz közműre való rácsatlakozása jelenleg nem, illetve jelentős költségekkel lenne lehetőség.

További tájékoztatások:

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.
 (14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)
Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

A liciteljárás nyertesével megkötött adásvételi szerződés a mező és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint kifüggesztésre kerül.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.


A kiíráshoz mellékeljük az adásvételi szerződés tervezetét.


Harkány, 2020. 07. 01.

dr. Markovics Boglárka
jegyző

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

TERVEZET

A jelen adásvételi szerződés létrejött egyrészről:

Harkány Város Önkormányzata 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4. / törzskönyvi azonosító: 724078, adószám: 15724076-2-02, KSH statisztikai számjel: 15724076-8411-321-02 / képviselő: Baksai Endre Tamás polgármester, mint eladó, másrészről

________ ( születési név: ___________anyja: _________, személyi azonosító jel : ______ , adóazonosító jel: ________) ……………………………………………………_szám alatti lakos, mint vevő között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. június 29. napján kelt K-55/2020.(VI.29.) számú Önkormányzati határozattal értékesítésre kijelölte a külterületi, 0276/71 helyrajzi számú termőföldi ingatlant.

A termőföld ingatlanok értékesítésének nyilvános liciteljárására 2020.07. 14. napján került sor. A versenytárgyalás kihirdetett nyertese …………………………………………….….szám alatti lakos lett.

1./ Az eladó 1/1 arányú tulajdonát képezi/ képezik az alábbi ingatlan/ ingatlanok:

a./ harkányi, külterületi, 0276/71 helyrajzi számú, legelő megjelölésű, 6,38 AK értékű,18215m2 nagyságú ingatlan,

2./ Az eladó az 1./ pontban felsorolt ingatlant/ ingatlanokat eladja, a vevő pedig 1/1 arányban megvásárolja azt/azokat.

3./ A szerződő felek az 1./ pontban felsorolt ingatlan/ ingatlanok vételárát az alábbiakban állapítják meg:

a./  harkányi, külterületi, 0276/71 helyrajzi számú, legelő megjelölésű, 6,38 AK értékű, 1 8215 m2 nagyságú ingatlan vételára: …………………………………………….Ft, azaz: _.................................................................................................................................. forint.


4./ A vevő az ingatlan/ ingatlanok vételárát az adásvételi szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés (60 nap) lejártát követő 8 napon belül fizeti meg átutalással az eladó Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú számlájára. A vételár teljesítésének napja az a nap, amikor a vételárat az eladó számláján jóváírják.

5/ Az eladó kijelenti, hogy a vételár teljes megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja.
A vételár számláján történő jóváírást követő 3 munkanapon belül köteles a bejegyzési engedélyt a vevőnek kiadni.  

6./ Az eladó a bejegyzési engedélyben a feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1./ pont Harkány külterület 0276/71hrsz felsorolt ingatlan/ ingatlanok vonatkozásában a tulajdonjogát töröljék, és az adásvétel jogcímén a vevő javára 1/1 arányban bejegyezzék.

7/ A szerződő felek az adásvételi szerződés aláírásával a hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Földhivatal a vevő tulajdonjog bejegyzési kérelmét az Ingatlan-nyilvántartási törvény 47/A.§.(1) bekezdés b./ pontja alapján tartsa függőben és vegye nyilvántartásba a bejegyzési engedély benyújtásáig.
Az eladó tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséhez szükséges bejegyzési engedélyt a felek későbbi időpontban, de legkésőbb az adásvételi szerződés földhivatali benyújtását követő 6 hónapon belül nyújtják be.

8/ Az Önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez az Fftv.36.§.(1) bekezdés b./ pontja alapján nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása

9./ A vevő kijelenti, hogy magyar állampolgár, a Fftv.5.§.7./ pontja szerinti földműves………….……. Járási Hivatala Földhivatali Osztálya …………………….. ügyiratszámú határozatával vette nyilvántartásba.

10./ A vevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az 1./pontban körülírt ingatlan-illetőséggel együtt a már tulajdonában lévő föld területnagysága nem haladja meg a 300 hektárt/ földszerzési maximum), valamint a birtokában lévő terület nagyság nem haladja meg a 1200 hektár mértéket (birtokszerzési maximum), így a Fftv. törvény 16.§-ban meghatározott szerzési korlátozás alá nem esik.

a./ Vállalja továbbá, hogy a föld használatát nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja ( Fftv.13.§.(1) bek.).
                                                                   
b./ Kijelenti, az Fftv. 14.§.(1) bekezdése szerint nincs bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított földhasználati díj tartozása.

c./ Kijelenti, hogy az Fftv.14.§.(2) bekezdése szerint a jelen tulajdonszerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.

11./ Az eladó kijelenti, hogy magyar állampolgár. A vevő költségvetési szerv, így a szerződéskötési képességüket jogszabály nem zárja ki és nem korlátozza.     

12/ Harkány Város Önkormányzatát képviselőt Baksai Endre Tamás polgármester a jelen adásvételi szerződést a 55/220.(VI:29.) számú határozat alapján írta alá.  

13./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötés költségét, a földhivatali szolgáltatási díjat és a vagyonátruházási illetéket a vevő viseli.

14./A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződést szerkesztő ügyvéd ügyfeleit a jogügyletek biztonsága érdekében - ellenőrizni köteles.

15./ A felek kijelentik, hogy a megbízási szerződés tartalmi elemeit az Üttv. 29.§.(3) bekezdése alapján az ellenjegyzett szerződés tartalmazza.
A szerződő felek kijelentik, hogy jelen jogügyletükhöz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeikkel tisztában vannak, eljáró ügyvéd e körben részükre tejes körű felvilágosítást nyújtott.

16./A szerződő felek ezennel meghatalmazzák az adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, a NAV adatlap aláírásával és a Földhivatali előtti képviselettel …………………………………………………………………………..szám alatti ügyvédet.

A szerződő felek a szerződést elolvasták, azt közösen értelmezték, és mint akaratukkal egyezőt helybenhagyólag írták alá.


Harkány, 2020. ______


     

        
     Baksai Endre Tamás polgármester                         
      Harkány Város Önkormányzata                                    vevő
                          eladó
 

 

Szerkesztettem és ellenjegyzem: Harkány, 2020._______
Dr.Juhászné Dr.Müllner Marianna ügyvéd
7621 Pécs, Király u.23-25.
KASZ 36062370

 

                                                               

 

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online