2021. szeptember 19. - Vilhelmina

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Érdeklődő !

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus járvány miatt, 2021. március 17. valamint március 24. napjára meghirdetett liciteljárások online formában, a Microsoft Teams szoftver segítségével kerülnek lebonyolításra.

Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni bármelyik ezen napokra meghirdetett liciteljáráson, keresse a hirdetményben megadott kollégát, akinek meg kell adnia elérhetőségét és egy működő email címet, melyre ki tudjuk küldeni a meghívót.


Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. (4), és (3) pontjának megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő 07, 012, 041 hrsz.-ú mezőgazdasági művelés alatti ingatlanjait.

Az érdeklődőket Harkány Város Polgármesteri Hivatala városüzemeltetési ügyintézője Tönkő Péter részletes információkkal látja el ügyfélfogadási időpontokban.

A 07, 012, 041 hrsz.-ú ingatlanok egymással szomszédosak, illetve közeli fekvésűek, művelésük összevonható, együtt ütemezhető ezért lehetőséget biztosítunk az ingatlanok tulajdonjogának egy liciteljárás keretében való megszerzésére, az értékbecslésnek megfelelően összevonva összesen 8 705 000. kínálati árért.

Az nyilvános liciteljárás összevont, mind a három ingatlanra vonatkozó együttes

induló ára 8 705 000 Ft

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként köteles a pályázó az eladónak a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni, összevont ajánlattétel esetén 800 000 Ft.-ot. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A liciteljárás során a vételár meghatározása 100.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb árajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a szerződés megkötésére, melyre 15 nap áll rendelkezésére Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4.sz melléklete 13. pontjának előírása szerint. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.
Amennyiben a szerződés a liciteljárás első helyezettjével annak (vevőjelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot nem követelheti vissza. A vételárat a nyertestes licitáló készpénzben kell, hogy teljesítse.
A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlanokat megtekintették, azokat a vevőjelölt teljes körűen megismerte, minden lényeges körülmény ismeretében vásárolja meg az ingatlanokat, az adásvételi szerződés megkötése után ezekből fakadóan semmilyen igényt nem támaszt eladóval szemben, eladó pedig fentiekkel összefüggésben semmilyen további felelősséget nem vállal.


Abban az esetben, ha a liciteljárás kezdetekor nem érkezik a három, a 07, 012, 041 hrsz.-ú ingatlanra összevont vételi ajánlat, az önálló hrsz-ú területek az alábbi sorrendben külön-külön kerülnek árverésre.

1.) Harkány külterület 07 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 650 000 Ft összegben határozta meg

A 07 hrsz. terület 5505 m2, 15,80 ak, rét (3)
Az ingatlan művelési ága ténylegesen: mocsaras jellegű, kis részben bozótos terület
Egyéb korlátozások: tul. lap szerint
A nyilvános liciteljárás induló ára 650 000 Ft

2.) Harkány külterület 012 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 6 541 000,-Ft összegben határozta meg.

A 012 hrsz. terület 3.3817m2, 52,75 ak., rét (5)
Az ingatlan művelési ága ténylegesen: jelenleg bozótosodott terület,
Egyéb korlátozások tul lap szerint
A nyilvános liciteljárás induló ára 6 541 000 Ft

3.) Harkány külterület 041 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben, az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 1 514 000,-Ft összegben határozta meg,

A 041 hrsz. terület 7495 m2 17,61 ak. szántó (3)
Az ingatlan művelési ága ténylegesen is és tulajdoni lap szerint is szántó
Egyéb korlátozások: nincs
A nyilvános liciteljárás induló ára 1 514 000 Ft

Az ingatlanok fekvése: A település közigazgatási területének északi részén belterülettel határos, illetve ahhoz közeli részén, mezőgazdasági területen találhatók. Az ingatlanok az 58.-as főút Harkányt belterületétől északra, attól keletre helyezkednek el
A település rendezési terve szerint: 07.hrsz: „Ev”, „KÖu-2” és „Üü-6”, 012. hrsz.:”Üü-2”, 041 hrsz. „Má-1” (Mezőgazdasági övezet) – be tartoznak, illetve hasznosíthatók.
Megközelíthetőség: Az 07 hrsz.-ú ingatlan a belterülethez kapcsolódó 02 hrsz.ú útról jól megközelíthető. A 012 hrsz.-ú ingatlan közvetlen útkapcsolattal nem rendelkezik, a 041-es hrsz-ú szántó a 041/1 hrsz.-ú földúton déli, illetve északi irányból is megközelíthető


Licitálni mind a három esetben a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként az egyes ingatlanok vonatkozásában:

• az 1.) esetben (07 hrsz.) 60 000, Ft-ot,
• a 2.) esetben (012 hrsz.) 650 000, Ft.-ot,
• a 3.) esetben (0280/5 hrsz.) 150 000, Ft.-ot

köteles a pályázó az eladónak a Takarékbank Zrt-nél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül
A megállapított licitlépcső mind a négy ingatlan esetében 100 000 Ft.


A liciteljárás időpontja: 2021. március 24. szerda de. 10. órakor

A liciteljárás helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.


Tájékoztatás


1)

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.
(14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)
Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

2)

A liciteljárás nyertesével megkötött adásvételi szerződés a mező és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint kifüggesztésre kerül.


Harkány, 2021. 03.08.

dr. Markovics Boglárka,
jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online