2024. június 19. - Gyárfás

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. (1), és (2) pontjának megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Harkány belterület 2042 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanját.

Az érdeklődőket Harkány Város Polgármesteri Hivatala városüzemeltetési ügyintézője Tönkő Péter részletes információkkal látja el ügyfélfogadási időpontokban.

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként köteles a pályázó az eladónak a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni az induló licitár 10 %-át, és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül visszautalásra kerül.
Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.


A liciteljárás során a vételár meghatározása 100.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb árajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a szerződés megkötésére, melyre 15 nap áll rendelkezésére Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4. sz melléklete 13. pontjának előírása szerint. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.

Amennyiben a szerződés a liciteljárás első helyezettjével annak (vevőjelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot nem követelheti vissza. A vételárat a nyertes licitáló készpénzben kell, hogy teljesítse.

A fenti ingatlan (2042 hrsz.) a település délkeleti hétvégi házas üdülő övezetének délnyugati, hétvégi házakkal beépített részén helyezkedik el. A telek az üdülőtelep városközponttól, fürdőtől legtávolabbi részén van. Közel sík felületű saroktelek. Az ingatlan a település érvényben levő rendezési terve szerint Üh-1 (Hétvégiházas) övezeti besorolásba tartozik. A telek közútról, közterületről jól megközelíthető, 800-1000 m.-en belül valamennyi alapvető közintézmény megtalálható. Az ingatlanon épületek, építmények nincsenek. A 2042.-es hrsz-ú telken friss feltöltés van rendezetten. Itt a telek északi határa mellett nyílt vízelvezető árok lett kialakítva az utca csapadékvíz elvezetésének biztosítása érdekében. Az ingatlan villany, víz, földgáz közművel ellátott, illetve az ingatlanok előtti hálózatokra ráköthető. Az ingatlan felülete frissen rendezett feltöltés. A közterületek felől a telek kerítetlen.

A telekre az Önkormányzat 10/2018.(V.25) önkormányzati rendeletének (HÉSZ)-ben szereplő övezeti besorolásoknak és a város 9/2018.(V.22) sz. településképi rendeletének megfelelően lehet építeni.

A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlanokat megtekintették, azokat a vevőjelölt teljes körűen megismerte, minden lényeges körülmény ismeretében vásárolja meg az ingatlant, az adásvételi szerződés megkötése után ebből fakadóan semmilyen igényt nem támaszt eladóval szemben, eladó pedig fentiekkel összefüggésben semmilyen további felelősséget nem vállal.

Harkány belterület 2042 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Képviselő-testülete a hozzá kapcsolódó az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 1 934 000 Ft+Áfa összegben határozta meg

A nyilvános liciteljárás induló ára 1 934 000 Ft + ÁFA

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlat biztosítékaként befizetendő összeg:

(2042 hrsz) 200 000 Ft.


A liciteljárás időpontja: 2021.augusztus 4. szerda de. 9 órakor

A liciteljárás helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.

Tájékoztatás

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.
(14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)
Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

Harkány, 2021. 07. 13.

Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online