2022. május 16. - Mózes, Botond

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. –ának és 4-es sz. mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson ismételten értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Harkány, külterület 0276/80 helyrajzi számú (telekalakítási eljárás előtt, régi 0276/71 hrsz.) 1 4812 m2 területnagyságú, kivett telephely megnevezésű ingatlanát.

A liciteljárás időpontja:                      2022 05 11 szerda de.11 órakor

A liciteljárás helye:         Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 1.000.000,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Takarékbanknál vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül visszautalásra kerül.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A nyilvános liciteljárás induló ára 11 520 000,-Ft + 3 110 400-Ft-ÁFA = 14 630 400 Bruttó Ft.

A liciteljárás során a vételár meghatározása 100.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb árajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a szerződés megkötésére, melyre 15 nap áll rendelkezésére Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4.sz melléklete 13. pontjának előírása szerint. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.

Amennyiben a szerződés a liciteljárás első helyezettjével annak (vevőjelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot nem követelheti vissza. A vételárat a nyertes licitáló készpénzben kell, hogy teljesítse.

A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlant megtekintették, azt a vevőjelölt teljeskörűen megismerte, és minden lényeges körülmény ismeretében vásárolja meg az ingatlant, az adásvételi szerződés megkötése után ezekből fakadóan semmilyen igényt nem támaszt eladóval szemben, eladó pedig fentiekkel összefüggésben semmilyen további felelősséget nem vállal.


Az ingatlan jellemzői:

A 0276/80 hrsz. terület 1 4812 m2 alapterületű, művelési ága kivett telephely. Jelenleg az ingatlan földhivatali bejegyzés alatt van. A változási vázrajz szerint a jelenlegi 0276/71 hrsz részét képezi az értékesítés tárgyát képező fenti ingatlan, mely a „b” alrészletének leosztásával alakul ki. Az értékesíteni kívánt ingatlanrészt a település szabályozási terve Gksz-3 övezetbe sorolja (Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet).


Az ingatlan fekvése:

Az ingatlan a település közigazgatási területének északi részén található. Az 58.-as főút Harkányt elkerülő új szakaszának északi körforgalom és Terehegy városrész közötti szakasz déli oldala, továbbá a vasút, és az 58.-as sz. főút harkányi átkelési szakaszának nyugati oldala közötti szakaszán van. Az ingatlan a település érvényben lévő rendezési terve szerint Gksz-3 (Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) megjelölésű övezetbe tartozik.

Az ingatlan közművel nincs ellátva. Víz (összekötő gerincvezeték) közmű az ingatlanon átvezet, melyre a csatlakozás feltételekkel, de megvalósítható. Gáz, áram, szennyvízcsatorna hálózatra az átlagosnál költségesebb megoldásokkal lehetséges.

További fontos feltételek és tájékoztatások:

1.) Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.

14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)

Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

2.) Az önkormányzat tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a lefolytatott telekalakítási eljárás eredményeképpen létrejött 0276/80 helyrajzi szám (volt: 0276/71 hrsz.) földhivatali bejegyzési eljárása még folyamatban van. Amennyiben ezen eljárás bármely okból meghiúsul, a lefolytatott liciteljárás érvénytelen lesz, és azt meg kell ismételni.

3.) Az önkormányzat jelzi, hogy az adásvételi szerződés megkötésére kizárólag a fenti eljárás véglegessé válását követően van lehetőség (a 15 napos rendeleti szerződéskötési kötelezettség jelen esetben értelemszerűen innen számít).

4.)Az önkormányzat a megkötésre kerülő adásvételi szerződésben a terület É-i és K-i oldalán védőfásítás létesítését írja elő, amelynek megvalósítását a nyertes ajánlattevőnek saját költségén vállalnia kell.


Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.

 

Harkány, 2022. 04. 19.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online