2024. március 3. - Kornélia

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §–ának és 4-es sz. mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti

  • a Harkány zártkert 4777 hrsz-ú, szántó és út művelési ágú, 3277 m2 alapterületű, 6.26 AK értékű ingatlan 4/24-ed tulajdoni-illetőségét,
  • a Harkány zártkert 4553 hrsz-ú, a) szántó, b) szőlő művelési ágú, 2344 m2 alapterületű, 8.44 AK értékű ingatlan 4/24-ed tulajdoni-illetőségét,
  • a Harkány zártkert 5193 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2865 m2 alapterületű, 8.45 AK értékű ingatlan 4/24-ed tulajdoni-illetőségét,
  • a Harkány zártkert 5223 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2886 m2 alapterületű, 8.51 AK értékű ingatlan 4/24-ed tulajdoni-illetőségét,
  • a Harkány zártkert 5225 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 921 m2 alapterületű, 2.72 AK értékű ingatlan 2/6-od tulajdoni-illetőségét.

A liciteljárás időpontja:       2022. október 18. (kedd) de. 10:00 óra

A liciteljárás helye:              Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

 

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként ingatlanonként 15.000,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Takarékbanknál vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázó a liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül készpénzben visszakapja.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A nyilvános liciteljárás induló ára:

  • a Harkány zártkert 4777 hrsz-ú ingatlan 4/24-ed tulajdoni-illetősége nettó 150.000,- Ft
  • a Harkány zártkert 4553 hrsz-ú ingatlan 4/24-ed tulajdoni-illetősége nettó 90.000,- Ft
  • a Harkány zártkert 5193 hrsz-ú ingatlan 4/24-ed tulajdoni-illetősége nettó 130.000,- Ft
  • a Harkány zártkert 5223 hrsz-ú ingatlan 4/24-ed tulajdoni-illetősége nettó 130.000,- Ft
  • a Harkány zártkert 5225 hrsz-ú ingatlan 2/6-od tulajdoni-illetősége nettó 80.000,- Ft

A liciteljárás során a vételár meghatározása 10.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb árajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a szerződés megkötésére, melyre 15 nap áll rendelkezésére Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4. sz melléklete 13.) pontjának előírása szerint. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, abban az esetben Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4. sz melléklete 14.) pontjának előírása szerint a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.

Amennyiben a szerződés a liciteljárás első helyezettjével annak (vevőjelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot nem követelheti vissza. A vételárat a nyertes licitáló készpénzben vagy átutalással kell, hogy teljesítse. 

A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlanokat/ingatlan illetőségeket megtekintették, az(oka)t a vevőjelölt teljes körűen megismerte, minden lényeges körülmény ismeretében kívánja megvásárolni az ingatlan-illetőségeket, az adásvételi szerződés megkötése után ezekből fakadóan semmilyen igényt nem támaszt eladóval szemben, eladó pedig fentiekkel összefüggésben semmilyen további felelősséget nem vállal. 

A fent írt ingatlanok osztatlan közös tulajdonban állnak, a tulajdonosi kör megegyezik mind az öt ingaltan tekintetében. 

Az ingatlanok jellemzői:

Az ingatlanok közművel nincsenek ellátva. Az ingatlanok előtt meglévő villany és víz közművekre való rákötés lehetősége biztosított.

Az ingatlanok az ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezésüknek megfelelően hasznosítottak, megműveltek. Kivétel a 4553 hrsz-ú ingatlan kis részét (416 m2), melyen szőlő már nincsen. Ezen a területrészen gyepes felület van elöregedett gyümölcsfákkal. 

Az ingatlanok fekvése:

Az ingatlanok a település közigazgatási területének északnyugati részén találhatóak, a Terehegy városrészhez tartozó zártkert déli részén. Az ingatlanok a település érvényben lévő rendezési terve szerint Mk-2 és Mk-3 megjelölésű övezetbe tartoznak. A területek kőszórásos közutakról jól megközelíthetők.

Az ingatlanok közművel nincsenek ellátva. Az ingatlanok előtt meglévő villany és víz közművekre való rákötés lehetősége biztosított.

További fontos feltételek és tájékoztatások:

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy az adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy az adásvételi szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.

(14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)

Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép. 

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja továbbá a pályázót, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18-22. §-ai rendelkeznek az elővásárlásra jogosultak sorrendjéről és az elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól.  

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 20. §-a szerintElővásárlási jog nem áll fenn … b) az adott földben legalább három éve tulajdonrésszel rendelkező vevő által kötött, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adás-vétel, … esetén.”

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet szerint a tulajdoni illetőségek eladása esetén a törvényen, vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog gyakorlása érdekében az adásvételi szerződést a jogosultakkal hirdetményi úton kell közölni. A jegyző – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény. 36. § (1) bekezdése szerint: „Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása … b) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez; …”

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény. 21.§ (1c) bekezdése szerint: „Ha az adásvételi szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, az adásvételi szerződést a tulajdonosnak a felek aláírásától számított 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni.”

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/480-202 telefonszámon Dr. Havasi Judittól lehet kérni.

 

Harkány 2022. 10. 07.

dr. Markovics Boglárka
jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online