2023. február 8. - Aranka

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. –ának és 4-es sz mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Harkány, belterület 2427, 2425/4 és 2423 számú (3667, 462, 3783) összesen 7912 m2 területnagyságú, kivett telephely megnevezésű ingatlanjait. Mivel a különböző helyrajzi számú ingatlanok egymással szomszédosak, hasznosításuk összevont, megegyező, ezért mindhárom ingatlanra, egy összegű, összevont ajánlatot várunk.

A liciteljárás időpontja:
2020. július 22. szerda de.10:00 órakor

A liciteljárás helye:
Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 5 000 000,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. . Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként a liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül visszautalásra kerül.
Teljesítésként csak pénzfizetést fogadunk el.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

Harkány, 2427 hrsz.
33 310 000 Ft + 0 Ft Áfa = 33 310 000.- Ft.

Harkány, 2425/4.hrsz.
1 848 000 Ft + 0 Ft Áfa = 1 848 000.- Ft

Harkány, 2423 hrsz.
15 132 000 Ft + 4 085 640 Ft Áfa = 19 217 640.- Ft

A nyilvános liciteljárás összevont induló ára 50 942 000 + 4 085 640 ÁFA
azaz összesen 54 375 640.- Ft

A liciteljárás során a vételár meghatározása 200 000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb árajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a szerződés megkötésére.

Az ingatlan-nyilvántartás adatai:
1. Helyrajzi szám: 2427.hrsz.

Ingatlan területe: 3667 m2
Ingatlan művelési ága, kivett megnevezése az ingatlan-nyilvántartás szerint: telephely.
Terhelések: vízelvezetési szolg. jog a 2454/1 hrsz. javára, vezetékjog E.ON (áram)
A területen épület található, így az ingatlannal összefüggésben ÁFA fizetési kötelezettség nem merül fel.

2. Helyrajzi szám: 2425/4 hrsz.
Ingatlan területe: 462 m2
Ingatlan művelési ága, kivett megnevezése az ingatlan-nyilvántartás szerint: telephely.
Terhelések: vízelvezetési szolg. jog a 2454/1 hrsz. javára
Mivel a terület mérete nem felel meg az építési előírások szerinti minimális telekméretnek (ami 2500m2), így erre a területre nem lehet építkezni, ezért itt ÁFA fizetési kötelezettség nem merül fel.

3. Helyrajzi szám: 2423 hrsz.
Ingatlan területe: 3783 m2
Ingatlan művelési ága, kivett megnevezése az ingatlan-nyilvántartás szerint: telephely.
Terhelések: vízelvezetési szolg. jog a 2454/1 hrsz. javára
Ezen ingatlan vonatkozásában ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn, mert az ingatlan megfelel az Áfa törvény szerinti építési telek fogalmának.

Az ingatlanok a településközpont északkeleti részéhez kapcsolódó üdülőházas övezetbe tartoznak. Közútról jól megközelíthetők, kedvezően kapcsolódnak a település fő jellegét meghatározó fürdőhöz. A három ingatlan a természetben egy egységet alkot az ingatlannyilvántartásban szereplő állapotnak megfelelően, telephelyként. A meghatározó főépület a 2427 hrsz-ú ingatlanon van. Az épületben a földszinten garázsok, műhelyek, raktárak, kiszolgáló helységek, az emeleti részen egy szolgálati lakás, valamint elsősorban szociális kiszolgálóhelyiségek vannak.

A területeket a település érvényben levő rendezési terve Üü-4 (2427hrsz.),és Üü-2 (2425/4, és 2423 hrsz.) üdülőházas övezetbe sorolja. Az Önkormányzat, támogatva a további egységes hasznosítást, a majdani fejlesztés érdekében a legközelebbi rendezési terv módosítása során az Üü, azaz üdülőházas övezeten belül egységes övezetbe soroltatja. A telek közel sík területűek, az eltérő övezeti besorolás ellenére egy egységet alkotva, szabályos alakú, viszonylag nagyméretű saroktelekként értelmezhetők Az ingatlanok villany, víz, szennyvízcsatorna és gáz közművel vannak ellátva. A meglévő közműcsatlakozások a 2427 hrsz.-en vannak kialakítva.

A szerződés megkötésére a jogosultnak 15 nap áll rendelkezésére. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a jelen liciteljáráson megvásárolt ingatlanok (2427, 2425/4, 2423 hrsz) a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. ipari parkban készülő telephelyre való átköltözésekor kerülnek a liciteljárás nyertesének végleges használatába. A birtokba adás legkésőbbi dátuma 2021 december 31.-e. Az eladó eddig az időpontig vállalja a területen található fólia sátrak elköltöztetését. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.

Amennyiben a szerződés a liciteljárás első helyezettjével annak (vevőjelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot nem követelheti vissza.

A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlant megtekintették. Az ingatlan rendeltetésszerű használatát érintő, korlátozó körülményről kapott tájékoztatást, a meglévő állapotokat tudomásul vették. Az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy a területen található fólia sátrak nem képezik a jogügylet tárgyát. Az adásvételi szerződés aláírását követően szavatossági, vagy kártérítési igényt az önkormányzattal szemben nem érvényesíthet.

További tájékoztatások:

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el

 (14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)

Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.

Harkány, 2020. 07. 07.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

 

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online