2023. február 8. - Aranka

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. –ának és 4-es sz mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő 3479 hrsz.-ú ingatlanját.

A liciteljárás időpontja:            2020. szept. 15 kedd de. 9 órakor

A liciteljárás helye:    Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)


Az érdeklődőket Harkány Város Polgármesteri Hivatala városüzemeltetési ügyintézője Tönkő Péter részletes információkkal látja el ügyfélfogadási időpontokban.

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként köteles a pályázó az eladónak a Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni, ajánlattétel esetén 20 000 Ft-ot. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként a liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül visszautalásra kerül.

A megállapított licitlépcső ajánlattétel esetében 10 000 Ft.

Harkány zártkert 3479 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező ingatlan induló vételárát az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 180 000,-Ft összegben határozza meg.

Az ingatlan- nyilvántartás adatai: 3479 hrsz. terület 1795 m2, 0,88 ak, kivett erdő (2)
Az ingatlan művelési ága ténylegesen teljes egészében erdő.

Egyéb korlátozások: nincsenek a tulajdoni lapra bejegyezve.

Az értékelt külterületi, erdő művelési ágú területet a település szabályozási terve „Eg”.(Gazdasági erdő), övezetbe sorolja.

Az ingatlan fekvése: A település közigazgatási területének északi, zártkerti részén a közigazgatási határon van. Az ingatlan a hegytetőn jellemző sziklás, hasadékos, üreges felületű.

Megközelíthetőség: Az ingatlan szilárd burkolatú, földes utakhoz kapcsolódik. Megközelíthetősége a hasonló ingatlanokhoz viszonyítva igen kedvező.

Az ingatlan nincs közművel ellátva. Elvileg a rácsatlakozás lehetséges. Az övezeti besorolás a terület hasznosíthatóságát erősen korlátozza, így a meglévő közművekre való csatlakozás nem értelmezhető.

Az ingatlan jellemzően bozótos, értékelhető faállomány nélküli. A terep adottságai (sziklás, mély hasadékos) miatt hasznosítható faállomány telepítésére nem alkalmas.

További tájékoztatások:

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.

(14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)

Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

A liciteljárás nyertesével megkötött adásvételi szerződés a mező és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint kifüggesztésre kerül.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.

 

 

Harkány, 2020. 08.27.

dr. Markovics Boglárka
jegyző

 

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online