2023. február 8. - Aranka

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. (4), és (3) pontjának megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő 027/103, 0276/76, 0276/79, 0280/5 hrsz.-ú mezőgazdasági művelés alatti ingatlanjait.

Az érdeklődőket Harkány Város Polgármesteri Hivatala városüzemeltetési ügyintézője Tönkő Péter részletes információkkal látja el ügyfélfogadási időpontokban.

A 027/103, 0276/76, 0276/79, 0280/5 hrsz.-ú ingatlanok egymással szomszédosak, illetve közeli fekvésűek, művelésük összevonható, együtt ütemezhető ezért lehetőséget biztosítunk az ingatlanok tulajdonjogának egy liciteljárás keretében való megszerzésére, az értékbecslésnek megfelelően összevonva összesen 25 510 000Ft. kínálati árért.

Az nyilvános liciteljárás összevont, mind a négy ingatlanra vonatkozó együttes induló ára 25 510 000 Ft

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként köteles a pályázó az eladónak a Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni, összevont ajánlattétel esetén 2 500 000 Ft.-ot. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül.

A megállapított licitlépcső mind a négy ingatlanra tett összevont ajánlattétel esetében 100 000 Ft.
Abban az esetben, ha a liciteljárás kezdetekor nem érkezik a négy, a 027/103, 0276/76, 0276/79, 0280/5 hrsz.-ú ingatlanra összevont vételi ajánlat, az önálló hrsz.ú területek az alábbi sorrendben külön-külön kerülnek árverésre.


1.) Harkány külterület 0276/79 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya Által a 478/2020.(XI:3) kormányrendelettel 2020.XI.4. napjától kezdődően kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 945 000 ft összegben határozta meg

A 0276/79 hrsz. terület 5136 m2, 17,87 ak, szántó (1)
Az ingatlan művelési ága ténylegesen: jelenleg parlag terület, kaszált
Egyéb korlátozások: nincs
A nyilvános liciteljárás induló ára 945 000 Ft

2.) Harkány külterület 0276/76 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI:3) kormányrendelettel 2020.XI.4. napjától kezdődően kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 9 126 000,-ft összegben határozta meg.

A 0276/76 hrsz. terület 4.6092m2, 160,40 ak., szántó (1)
Az ingatlan művelési ága ténylegesen: jelenleg parlag terület, kaszált
Egyéb korlátozások nincs
A nyilvános liciteljárás induló ára 9 126 000 Ft

3.) Harkány külterület 0280/5 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI:3) kormányrendelettel 2020.XI.4. napjától kezdődően kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben, az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 5 228 000,-ft összegben határozta meg,

A 0280/5 hrsz. terület 2.6403 m2 91.88 ak. szántó (1)
Az ingatlan művelési ága ténylegesen: jelenleg parlag terület, kaszált
Egyéb korlátozások: nincs
A nyilvános liciteljárás induló ára 5 228 000 Ft

4.) Harkány külterület 027/103 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI:3) kormányrendelettel 2020.XI.4. napjától kezdődően kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 10 211 000,-ft összegben határozta meg

A 027/103 hrsz. terület 4.9568 m2 174,50 ak. szántó (1)
Az ingatlan művelési ága: ténylegesen rendeltetésének megfelelően művelt szántó
Egyéb korlátozások: vízelvezetési szolgalmi jog
Tulajdoni lapon nem jelzett, de a közműtérképen jelzett hírközlési vezeték
A nyilvános liciteljárás induló ára 10 211 000 Ft

Az ingatlanok fekvése: A település közigazgatási területének északi részén belterület és a zártkert közötti részén, mezőgazdasági területen találhatók Az ingatlanok az 58.-as főút Harkányt belterületétől északra található részén vannak a temetőhöz kapcsolódva, illetve a 027/103 hrsz.-ú ingatlan esetében annak közelében. A település rendezési terve szerint „Má-1” (Mezőgazdasági övezet) – be sorolja.
Megközelíthetőség: Az ingatlanok az 58.sz. főút mellett, illetve a 0276/79 hrsz esetében ahhoz szilárd burkolatú úttal kapolódóak. Megközelíthetőségük a hasonló ingatlanokhoz viszonyítva igen kedvező.


Licitálni mind a négy esetben a vételárra lehet. . A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként az egyes ingatlanok vonatkozásában:


• az 1.) esetben (0276/79 hrsz.) 100 000, Ft-ot,
• a 2.) esetben (0276/76 hrsz.) 900 000, Ft.-ot,
• a 3.) esetben (0280/5 hrsz.) 500 000, Ft.-ot
• a 4.) esetben (027/103..hrsz) 1 000 000 Ft.-ot

köteles a pályázó az eladónak a Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül
A megállapított licitlépcső mind a négy ingatlan esetében 100 000 Ft.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A liciteljárás időpontja: 2021 január 6. szerda de. 9 órakor

A liciteljárás helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.

Tájékoztatás

1)

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.
(14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)
Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

2)

A liciteljárás nyertesével megkötött adásvételi szerződés a mező és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint kifüggesztésre kerül.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online