2023. február 8. - Aranka

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. –ának és 4-es sz. mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Harkány, külterület 0265/8 helyrajzi számú 940 m2 területnagyságú, kivett tüzép telep megnevezésű ingatlanát.

A liciteljárás időpontja: 2021. február 10. szerda de.10 órakor
A liciteljárás helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 800 000,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Takarékbanknál vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül visszautalásra kerül.
Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A nyilvános liciteljárás induló ára 7 900 000,-Ft.


A liciteljárás során a vételár meghatározása 100.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb árajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a szerződés megkötésére, melyre 15 nap áll rendelkezésére Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4.sz melléklete 13. pontjának előírása szerint. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.

Amennyiben a szerződés a liciteljárás első helyezettjével annak (vevőjelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot a nyertes nem követelheti vissza. A vételárat a nyertestes licitáló készpénzben kell, hogy teljesítse.

A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlant megtekintették. Az ingatlan rendeltetésszerű használatát érintő, korlátozó körülményről kapott tájékoztatást, a meglévő állapotokat tudomásul vették.


Az ingatlan jellemzői:

A 0265/8 hrsz. terület 940 m2 alapterületű, művelési ága kivett tüzéptelep, ténylegesen jelenleg használaton kívüli Önkormányzati tulajdon, a település szabályozási terve Gksz. övezetbe sorolja (Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület).

Az ingatlan fekvése: A település közigazgatási területének északnyugati részén külterületen, de a belterületi résszel közvetlenül határosan található. Az ingatlan az 58.-as főút Harkányt elkerülő szakaszának északi körforgalom és a Harkány-Sellye úti körforgalom között a Terehegy városrész felé vezető Petőfi utca déli oldalán, a forgalomszabályozást végző lámpás kereszteződés közvetlen szomszédságában található.

Az ingatlan vezetékes vízzel, gázzal, szennyvízcsatornával ellátott. Az épület alapterülete 160 m2, alapozásának módjára nincs adat, de a látottak szerint valószínűleg sáv beton alap. Falazata falazó blokk, vakolt, festett, glettelt. Kisméretű téglából készített kéményekkel rendelkezik. Vegyes állapotú horganyzott lemez ereszcsatornával felszerelt. Az épület déli oldalán csüngő eresz van kialakítva, melyet vasbeton szerkezetű oszlopokkal támasztottak alá, ily módon egy fedett terasz alakult ki.

Az ingatlan értékesítésének előkészítése kapcsán a következő problémák merültek fel, mely körülményekre az ajánlattevők figyelmét mindenképpen fel kívánjuk hívni:

Ad 1.) Megközelíthetőség: Az ingatlan megközelítése problémás a következők okán: földhivatali rendezés hiányában jelenleg az ingatlanról a közút nem érhető el, miután a közútra kicsatlakozó 0266/2. hrsz-ú ingatlan kivett árok megnevezésű, mely nem közúti közlekedésre rendelt besorolás, míg az ingatlannal közvetlenül szomszédos 0256/7. hrsz-ú ingatlan az időközben kialakított elkerülő út védőterülete, jelenleg azonban az ingatlan-nyilvántartásban nem közút megnevezéssel szerepel. Amennyiben ennek telekkönyvi rendezése megtörténik, és a 0265/7. hrsz-ú ingatlan közút megnevezéssel kerül bejegyzésre, az ingatlan megközelítése rendezetté válhat – azonban az, hogy az országos közútra történő kihajtást engedélyezik-e, kérdéses. Erre vonatkozóan az értékesítő önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal. A tényleges helyzet jelenleg az, hogy az ingatlanra a végig szilárd burkolatú két nyomtávú útról be- és ki lehet hajtani, azt semmilyen közúti jelzés nem tiltja.

Ad 2.) A telek tüzép telepként használt része a déli végen a jogi telekhatárhoz képest hosszabban nyúlik ki, túlterjeszkedik. Az épület utcafronti része, korábbi főbejárata a szomszédos, 0265/7-es hrsz-ú ingatlanra, azaz a 0230/1. hrsz-ú közút védőterületébe átnyúlik. Amennyiben a 0256/7. hrsz-ú ingatlan telekkönyvi rendezése megtörténik, az abba átnyúló épületrésszel kapcsolatos problémák megoldása -esetleges bontása- az ingatlan tulajdonjogát megszerző vevőt terhelik, azért az önkormányzat semmilyen felelősséget nem kíván vállalni.

Ad 3.)
Az ingatlanon a Baranya Megyei Vízmű Vállalat javára vízelvezetési szolgalmi jog került bejegyzésre.

A liciteljáráson ajánlatot tevő személyek jelen tájékoztatás alapján tudomásul veszik, hogy a fenti körülmények a megkötendő adásvételi szerződésben is feltüntetésre kerülnek, az itt felsorolt, feltárt és ismertetett problémákkal kapcsolatosan a Vevő a szerződés aláírását követően szavatossági, vagy kártérítési igényt az önkormányzattal szemben nem érvényesíthet.


További tájékoztatások:

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy a liciteljárás eredményeképpen megkötött adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.
(14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)
Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.

Harkány 2021. 01. 27.

dr. Markovics Boglárka, jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online