2023. február 8. - Aranka

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. (4), és (3) pontjának megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Harkány belterület 2545/1, 2544/1, 2525/6, 20, 2044/1, 2042 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanjait.

Az érdeklődőket Harkány Város Polgármesteri Hivatala városüzemeltetési ügyintézője Tönkő Péter részletes információkkal látja el ügyfélfogadási időpontokban.

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként köteles a pályázó az eladónak a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni az induló licitár 10 %-át, és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül visszautalásra kerül.
Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.


A liciteljárás során a vételár meghatározása 100.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb árajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a szerződés megkötésére, melyre 15 nap áll rendelkezésére Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4.sz melléklete 13. pontjának előírása szerint. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.

Amennyiben a szerződés a liciteljárás első helyezettjével annak (vevőjelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot nem követelheti vissza. A vételárat a nyertestes licitáló készpénzben kell, hogy teljesítse.


A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlanokat megtekintették, azokat a vevőjelölt teljeskörűen megismerte, minden lényeges körülmény ismeretében vásárolja meg az ingatlant, az adásvételi szerződés(ek) megkötése után ezekből fakadóan semmilyen igényt nem támaszt eladóval szemben, eladó pedig fentiekkel összefüggésben semmilyen további felelősséget nem vállal.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok közül 4 db a település északi részén, az 58.sz.főút bevezető szakasza felé vezető főutca, (Kossuth u.) keleti, illetve az egyik esetben a nyugati oldalán találhatóak. A telkek a területen jellemző átlagos lakótelek nagyságúak és méretűek, kicsinek számító, 12-13 m-es utcafronti telekszélességekkel. A telkek környezete hagyományos családi házas jellegű, közel sík felületűek. A 4 ingatlan a település érvényben levő rendezési terve szerint Lk-1 (Kisvárosias lakóövezet) övezeti besorolásba tartoznak. Megközelíthetőségük kiépített kapubehajtókon keresztül a Kossuth u. felől biztosított. 300-800 m.-en belül valamennyi alapvető közintézmény megtalálható. Az ingatlanokon épületek, építmények nincsenek. Villany, víz, szennyvízcsatorna, földgáz közművel ellátottak, illetve az ingatlanok előtt lévő hálózatokra ráköthetők. A 2525/6 és a 20 hrsz.-ú telkek kaszáltak, füvesek. A 2544/1, 2545/1 ingatlanok hátsókerti kb. ¼ része bozótos, gondozatlan, utcafronti részen rendezettek, kaszáltak. A telkek oldalhatárai mentén a szomszédos ingatlanok drótfonatos kerítései vannak, a közterületek felől kerítetlenek.

Az önálló hrsz.ú területek az alábbi sorrendben külön-külön kerülnek árverésre.

1.) Harkány belterület 2525/6 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya Által a 478/2020.(XI.3) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 5 300 000 ft+Áfa összegben határozta meg

A 02525/6 hrsz. terület 972 m2, kivett beépítetlen terület
Egyéb korlátozások: nincs

A nyilvános liciteljárás induló ára 5 300 000 Ft + ÁFA

2.) Harkány belterület 20 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya Által a 478/2020.(XI.3) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 6 000 000ft+Áfa összegben határozta meg

A 20 hrsz. terület 1117 m2, kivett beépítetlen terület
Egyéb korlátozások: nincs

A nyilvános liciteljárás induló ára 6 000 000 Ft + ÁFA

3.) Harkány belterület 2544/1 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya Által a 478/2020.(XI.3) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 4 500 000 ft+Áfa összegben határozta meg

A 2544/1 hrsz. terület 786 m2, kivett beépítetlen terület
Egyéb korlátozások: nincs

A nyilvános liciteljárás induló ára 4 500 000 Ft + ÁFA


4.) Harkány belterület 2545/1 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya Által a 478/2020.(XI.3) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 4 700 000 ft+Áfa összegben határozta meg

A 2545/1 hrsz. terület 819 m2, kivett beépítetlen terület
Egyéb korlátozások: nincs

A nyilvános liciteljárás induló ára 4 700 000 Ft + ÁFA


Szintén az önkormányzat tulajdonát képező, fekvése szerint Harkány belterület Lanka. utcai, harkányi belterület nyaraló övezetének délkeleti, hétvégi házakkal beépített részén helyezkednek el. A telkek az üdülőtelep városközponttól, fürdőtől legtávolabbi részén vannak. Közel sík felületű saroktelkek. Az ingatlanok a település érvényben levő rendezési terve szerint Üh-1 A fenti két ingatlan (2044/1, 2042 hrsz.) a település délkeleti hétvégi házas üdülő (Hétvégi házas) övezeti besorolásba tartoznak. A telkek közútról, közterületről jól megközelíthetők. 800-1000 m.-en belül valamennyi alapvető közintézmény megtalálható. Az ingatlanokon épületek, építmények nincsenek. A 2042.-es hrsz-ú telken friss feltöltés van rendezetten. Itt a telek északi határa mellett nyílt vízelvezető árok lett kialakítva az utca csapadékvíz elvezetésének biztosítása érdekében. Az ingatlanok villany, víz, földgáz közművel ellátottak, illetve az ingatlanok előtti hálózatokra ráköthetők. A 2044/1 hrsz-ú ingatlan füves, kaszált. A 2042 hrsz-ú telek felülete frissen rendezett feltöltés. A közterületek felől a telkek kerítetlenek.

5.) Harkány belterület 2044/1 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya Által a 478/2020.(XI:3) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 2 100 000 ft+Áfa összegben határozta meg

A 2044/1 hrsz. terület 325 m2, kivett beépítetlen terület
Egyéb korlátozások: nincs

A nyilvános liciteljárás induló ára 2 100 000 Ft +ÁFA


6.) Harkány belterület 2042 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya Által a 478/2020.(XI.3) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően 2 100 000 ft+Áfa összegben határozta meg

A 2042 hrsz. terület 972 m2, kivett beépítetlen terület
Egyéb korlátozások: nincs

A nyilvános liciteljárás induló ára 2 100 000 Ft + ÁFA

Licitálni mind a hat esetben a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként az egyes ingatlanok vonatkozásában:

• az 1.) esetben (2525/6 hrsz .) 530 000, Ft-ot,
• a 2.) esetben (20 hrsz. ) 600 000, Ft.-ot,
• a 3.) esetben (2544/1 hrsz.) 450 000, Ft.-ot
• a 4.) esetben (2545/1..hrsz ) 470 000 Ft.-ot
• a 5.) esetben (2044/1 hrsz) 210 000 Ft.-ot
• a 6.) esetben (2042 hrsz) 210 000 Ft.-ot


köteles a pályázó az eladónak a Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül
A megállapított licitlépcső mind a hat ingatlan esetében 100 000 Ft.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A liciteljárás időpontja: 2021. február 17. szerda de. 9 órakor

A liciteljárás helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.

Tájékoztatás

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.
(14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)
Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

Harkány, 2021.02.03.


Dr. Markovics Boglárka s.k.
jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online