2024. március 3. - Kornélia

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Érdeklődő !

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus járvány miatt, 2021. március 17. valamint március 24. napjára meghirdetett liciteljárások online formában, a Microsoft Teams szoftver segítségével kerülnek lebonyolításra.

Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni bármelyik ezen napokra meghirdetett liciteljáráson, keresse a hirdetményben megadott kollégát, akinek meg kell adnia elérhetőségét és egy működő email címet, melyre ki tudjuk küldeni a meghívót.


Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. –ának és 4-es sz mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő zártkerti 3479 hrsz.-ú ingatlanját.

A liciteljárás időpontja: 2021. március 17 szerda de. 9 órakor

A liciteljárás helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Az érdeklődőket Harkány Város Polgármesteri Hivatala városüzemeltetési ügyintézője Tönkő Péter részletes információkkal látja el ügyfélfogadási időpontokban.

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként köteles a pályázó az eladónak a Dél Takarék Szövetkezetnél vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni, ajánlattétel esetén 20 000 Ft-ot. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként a liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül visszautalásra kerül.
Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A liciteljárás során a vételár meghatározása 10.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb árajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a szerződés megkötésére, melyre 15 nap áll rendelkezésére Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4.sz melléklete 13. pontjának előírása szerint. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.
Amennyiben a szerződés a liciteljárás első helyezettjével annak (vevőjelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot nem követelheti vissza. A vételárat a nyertestes licitáló készpénzben kell, hogy teljesítse.
A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlanokat megtekintették, azt a vevőjelölt teljes körűen megismerte, minden lényeges körülmény ismeretében vásárolja meg az ingatlant, az adásvételi szerződés megkötése után ezekből fakadóan semmilyen igényt nem támaszt eladóval szemben, eladó pedig fentiekkel összefüggésben semmilyen további felelősséget nem vállal.

Harkány zártkert 3479 hrsz.-ú, Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan induló vételárát Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének megfelelően a Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel saját hatáskörben az ingatlanforgalmi értékbecslésből kiindulva 250 000 Ft összegben határozta meg

Az ingatlan- nyilvántartás adatai: 3479 hrsz. terület 1795 m2, 0,88 ak, kivett erdő (2)
Az ingatlan művelési ága ténylegesen teljes egészében erdő.
Egyéb korlátozások: nincsenek a tulajdoni lapra bejegyezve.

A nyilvános liciteljárás induló ára 250 000 Ft

Az értékelt külterületi, erdő művelési ágú területet a település szabályozási terve „Eg”.(Gazdasági erdő), övezetbe sorolja.
Az ingatlan fekvése: A település közigazgatási területének északi, zártkerti részén a közigazgatási határon van. Az ingatlan a hegytetőn jellemző sziklás, hasadékos, üreges felületű.
Megközelíthetőség: Az ingatlan szilárd burkolatú, földes utakhoz kapcsolódik. Megközelíthetősége a hasonló ingatlanokhoz viszonyítva igen kedvező.
Az ingatlan nincs közművel ellátva. Elvileg a rácsatlakozás lehetséges. Az övezeti besorolás a terület hasznosíthatóságát erősen korlátozza, így a meglévő közművekre való csatlakozás nem értelmezhető.
Az ingatlan jellemzően bozótos, értékelhető faállomány nélküli. A terep adottságai (sziklás, mély hasadékos) miatt hasznosítható faállomány telepítésére nem alkalmas.

További tájékoztatások:

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.
(14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)
Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

A liciteljárás nyertesével megkötött adásvételi szerződés a mező és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint kifüggesztésre kerül.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.

Harkány, 2021. 03. 01.

dr. Markovics Boglárka, jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online