2023. február 8. - Aranka

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Érdeklődő !

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus járvány miatt, 2021. március 17. valamint március 24. napjára meghirdetett liciteljárások online formában, a Microsoft Teams szoftver segítségével kerülnek lebonyolításra.

Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni bármelyik ezen napokra meghirdetett liciteljáráson, keresse a hirdetményben megadott kollégát, akinek meg kell adnia elérhetőségét és egy működő email címet, melyre ki tudjuk küldeni a meghívót.


Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. –ának és 4-es sz. mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Harkány, belterület 582/1 helyrajzi számú 2136 m2 területnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát.

A liciteljárás időpontja: 2021. március 17. szerda de.11 órakor

A liciteljárás helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 4 000 000,- Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Takarékbanknál vezetett 50800173-15392495 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként liciteljárás lezárásától számított 5 napon belül visszautalásra kerül.
Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

A nyilvános liciteljárás induló ára 44 100 000,-Ft + ÁFA

A liciteljárás során a vételár meghatározása 100.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb árajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a szerződés megkötésére, melyre 15 nap áll rendelkezésére Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4.sz melléklete 13. pontjának előírása szerint. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.
Amennyiben a szerződés a liciteljárás első helyezettjével annak (vevőjelölt) hibájából nem jön létre, a befizetett biztosítékot nem követelheti vissza. A vételárat a nyertestes licitáló készpénzben kell, hogy teljesítse.
A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, az ingatlant megtekintették azt a vevőjelölt teljes körűen megismerte a minden lényeges körülmény ismeretében vásárolja meg az ingatlant, az adásvételi szerződés megkötése után ezekből fakadóan semmilyen igényt nem támaszt eladóval szemben, eladó pedig fentiekkel összefüggésben semmilyen további felelősséget nem vállal.


Az ingatlan jellemzői:

A 582/1 hrsz. terület 2136 m2 alapterületű, művelési ága kivett beépítetlen terület, ténylegesen a telken befejezetlen műszaki állapotú több szintes épület áll, mely a térképmásolaton nem szerepel, jelenleg használaton kívüli Önkormányzati tulajdon, a település szabályozási terve Vt-6 övezetbe sorolja (Városközpont építési övezet).


Az ingatlan fekvése:

A település központjában, a Harkányi Gyógyfürdő közelében helyezkedik el. Attól az ingatlant az 58.-as főút Harkány belterületi szakasza választja el. A városközponti körforgalom, és a Művelődési Központ szomszédságában található. Megközelíthetősége közvetlenül a város fő útjáról, a Kossuth Lajos utcáról biztosított. A parkolás telken belül megoldható.
Az ingatlan probléma mentesen vezetékes víz, gáz, áram, szennyvízcsatorna hálózatra csatlakoztatható. A Kossuth Lajos utca felőli részen évekkel ezelőtt (2009 évi) lejárt építési engedélyek alapján megkezdett épület található. A tervek alapján 10 üzlet, +26 lakásos társasház épült volna, melyből a földszint és az első emelet készült el gyakorlatilag szerkezetkészen, valamint a második szinten részben elkészültek a tartószerkezeti elemek. Jelenleg a szabályozási terv, illetve a létező terv alapján az épület egy estleges ismételt építési engedélyeztetési eljárás után tovább épülhetne.

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy a meglévő tervek nincsenek az önkormányzat tulajdonában, azokat csak a tervező engedélyével lehet felhasználni egy ismételt építési engedélyezési eljárás során. A tervek a tervezőtől vásárolhatók meg, de ennek sikerességére vonatkozóan az önkormányzat garanciát nem tud vállalni. Az épület évek óta befejezetlen állapotú, szemrevételezés alapján a tartószerkezetek állapota elfogadható.


További fontos feltételek és tájékoztatások:


1.) Az ingatlan városközponti elhelyezkedése miatt Harkány Város Önkormányzatának kiemelten fontos érdeke, hogy az ingatlant megvásárló befektető az építkezést megvalósítsa, az ingatlanon álló, „torzó” épület eltűnjön, és helyét a befektető szándékának megfelelő épület foglalja el. Mindezek miatt a liciteljáráson történő részvétel alkalmassági feltételeként a liciteljárást meghirdető önkormányzat előírja, hogy a pályázó lekésőbb a liciteljárás megkezdésének időpontjáig mutasson be minimum 300 millió Ft összegű banki igazolást tőkeerejének bizonyítására. Ennek hiányában az ajánlattevő a liciteljáráson történő részvételre nem alkalmas, melynek tényét a liciteljárásról szóló jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

2.) A fenti indokok miatt, a beruházás sikerességének biztosítására liciteljárást meghirdető önkormányzat előírja: az ajánlattételben nyertes személy vállalja, hogy a létesítmény építését az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 éven belül megkezdi, legalább a végleges építési engedély felmutatásával. Amennyiben az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven belül a nyertes vállalkozó legalább a végleges építési engedélyt nem tudja bemutatni, kártalanítás jogcímen köteles az eladó önkormányzatnak 30 napon belül 15 millió Ft összeget megfizetni. Jelen kitétel rögzítésre kerül a megkötendő adásvételi szerződésben is.

3.) Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Szerződő felek előtt ismert, hogy jelen adásvételi szerződést, mint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot, a törvényen alapuló elővásárlásra jogosulttal közvetlenül kell közölni, mely közlést Eladó vállalja.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – szerződő felek közötti – hatályos létrejöttének feltétele, hogy az állam az elővásárlási jogával ne kívánjon élni, illetve, hogy a nyilatkozattételére nyitva álló jogvesztő határidő eredménytelenül teljen el.

(14.§ (5): Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.)
Amennyiben a közölt adásvételi szerződésre vonatkozóan az állam élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.


Harkány 2021. 03. 01.

dr. Markovics Boglárka
jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online