2022. június 26. - János, Pál

HASZONBÉRBEADÁSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §. –ának és 4-es sz. mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson haszonbérlésre meghirdeti az 1/1 arányban tulajdonát képező Harkány külterület 0276/67 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú, 2.7938 ha nagyságú, 53.36 AK értékű ingatlanát

A liciteljárás időpontja:   2022. május 25. szerda de. 9 órakor
A liciteljárás helye:          Harkányi Polgármesteri Hivatal Harkány, Petőfi S. u. 2-4. (földszint tárgyaló)

Licitálni a haszonbérleti díjra lehet.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el

A nyilvános liciteljárás induló bérleti díja: 70.000,- Ft/év

A liciteljárás során a haszonbérleti díj meghatározása 10.000,-Ft összegű emelkedő tétekkel zajlik. A liciteljárást a legmagasabb haszonbérleti díj ajánlatot tevő nyeri és szerez jogot a haszonbérleti szerződés megkötésére, melyre 15 nap áll rendelkezésére Harkány Város Önkormányzata 20/2016.(X.04.) KT. rendelete 4. sz melléklete 13.) pontjának előírása szerint. Ha a szerződés nem jön létre 15 napon belül, a 2. helyezettel köthető meg a szerződés, ha ez is meghiúsul, új eljárást kell lefolytatni.

A megköthető haszonbérleti szerződés időtartama: 2 év határozott idő azzal, hogy az ingatlan értékesítése esetén a haszonbérleti szerződést – függetlenül annak határozott időtartamától – a bérbeadó jogosult legalább 30 napos felmondási idő megtartása mellett, írásban, rendes felmondás útján megszüntetni.

A haszonbérleti díjat a nyertes licitáló időszakonként utólag minden tárgyév dec. 31. napjáig átutalással kell, hogy teljesítse.

A pályázók a liciteljárás tárgyát megismerték, azt a bérlőjelöltek teljes körűen megismerték a minden lényeges körülmény ismeretében veszik haszonbérbe az ingatlant, a haszonbérleti szerződés megkötése után ezekből fakadóan semmilyen igényt nem támaszt haszonbérbe adóval szemben, haszonbérbe adó pedig fentiekkel összefüggésben semmilyen további felelősséget nem vállal.

 

Az ingatlan jellemzői és fekvése:

A tárgyi ingatlan a település közigazgatási területének északi részén, mezőgazdasági területen található.  Az ingatlan az 58.-as főút Harkányt elkerülő szakaszának északi körforgalom és Terehegy városrész közötti szakaszának déli oldala, továbbá a vasút közötti helyezkedik el. A terület a település rendezési terve szerint Gksz-3 megjelölési övezetbe sorolja. A terület megközelíthetősége az északi telekhatár mentén biztosított.

További fontos feltételek és tájékoztatások:

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázót, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 46.§-ában foglaltak szerint előhaszonbérleti jog illeti meg az ott meghatározottakat.

Amennyiben a pályázót előhaszonbérleti jog illeti meg, úgy meg kell jelölni az előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá, ha az előhaszonbérleti jog törvényen alapul, akkor azt is meg kell jelölni, hogy az előhaszonbérletre jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát. A megkötendő haszonbérleti szerződésnek tartalmaznia kell a 42. §-ban foglalt jogosultsági feltételként előírt nyilatkozatokat és csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is, kivéve, amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartás tartalmaz. A 46. § (3) bekezdésében meghatározott előhaszonbérletre jogosultak esetében az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a 46. § (3) bekezdés melyik pontjában (alpontjában) meghatározott célból gyakorolják az előhaszonbérleti jogukat.

Szerződő felek előtt ismert, hogy a Földforgalmi tv. 49.§ (1) bekezdése alapján a haszonbérleti szerződést, mint a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba kell foglalni. A haszonbérleti szerződés az 59.§ (1) bek. a) pontja alapján hatósági jóváhagyáshoz nem kötött, így nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.

A haszonbérleti szerződést a törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultakkal hirdetményi úton kell közölni.

Amennyiben a hirdetményi úton közölt haszonbérleti szerződésre vonatkozóan az előhaszonbérleti jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül elfogadó jognyilatkozatot tesz, úgy a szerződés szerinti haszonbérlő helyébe az előhaszonbérletre jogosult az elfogadó jognyilatkozatának a haszonbérbeadóval történt közlése napján lép be. Több előhaszonbérletre jogosult elfogadó jognyilatkozata esetén a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő helyébe a sorrendben előrébb álló előhaszonbérletre jogosult, több, azonos ranghelyen álló előhaszonbérletre jogosult esetén pedig a haszonbérbeadó választása szerinti előhaszonbérletre jogosult lép.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek a haszonbérbeadás mellőzését teszik indokolttá. Tájékoztatást szóban és írásban Harkány Város Polgármesteri Hivatalnál a 72/580-060 telefonszámon Tönkő Pétertől lehet kérni.

 

Harkány 2022. 05. 12.

Markovics Boglárka, jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online