2024. március 3. - Kornélia

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ a családi fogyasztói közösségek tekintetében kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiség igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításáról

2022. 09. 12.

Tisztelt Lakosság!

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 345/2022. (IX. 9.) sz. Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) adott új hatáskör alapján 2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a családi fogyasztói közösségekbe tartozó (többgenerációs lakóházakban élő) lakossági fogyasztó a földgáz tekintetében kedvezményes többletmennyiség igénybevételére szerezzen jogosultságot.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és
  2. az ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási határidő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Jogszabályi háttér:

 A R. 7/A. § (1) bekezdés szerint „a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Az OTÉK 105. § szerint a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszertárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése)

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

 A R. 7/A. § (2) bekezdés szerint „a hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A 7/A. § (3) bekezdés szerint a hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.

 A 7/A. § (4) bekezdés szerint a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően – fellebbezésnek nincs helye. A Kormány a hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az eljáró hatóság felügyeleti szerveként az építésügyi hatóságot jelöli ki.

A R. 7/A. § (5) bekezdés értelmében a lakossági fogyasztó az 5.§ (1) bekezdésben meghatározott mennyiség és a lakás rendeltetési egységek számának szorzata alapján számított mennyiség vonatkozásában jogosult kedvezményes áron földgázt vételezni.

A R. 7/A. § (6) bekezdés alapján a lakossági fogyasztó nyújtja be a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére

A R. 7/A. § (7) bekezdés alapján ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A (10) bekezdés szerint a hatósági bizonyítvány jogorvoslati eljárás keretében történő felülvizsgálata során a jogorvoslati döntést a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül kell meghozni.

 A (11) bekezdés szerint„ha a (7)–(9) bekezdés alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

Mindezek értelmében tehát kizárólag társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanban található 2-4 darabszámú, az OTÉK szerinti lakás rendeltetési egységek vehetők figyelembe a hatósági bizonyítvány kiállításakor.

A kérelem benyújtható személyesen, postai úton vagy e-papíron.

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében a kérelem mellékleteként a lakás rendeltetési egységek számának igazolására a kérelmező dokumentumokat is benyújthat, amennyiben ezek rendelkezésére állnak -pl. alaprajz, változási vázrajz – azonban a kérelemben foglaltakat helyszíni szemle keretében is ellenőrizzük, az egyetemes szolgáltató jelzése esetén pedig hatósági ellenőrzést folytatunk le.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

Harkány, 2022.09.12.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem (nyomtatvány) IDE kattintva tölthető le.

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

FELHÍVÁS bérleti lehetőségre FELHÍVÁS bérleti lehetőségre

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a harkányi piac területén szabad helyiségek és asztalok bérelhetők!

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online