2024. március 3. - Kornélia

Hírek

Tájékoztató jogszabályváltozásról

2023. 01. 09.

a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményes földgáz többletmennyiség igénybevételével kapcsolatos jegyzői hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

2023. január 10. napi hatálybalépéssel módosul az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletnek (továbbiakban R.) a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevétele céljából a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványról rendelkező 7/A.§-a.

A változás két fő eleme a következő:

1.) 2023. január 10. napjától már nem csak a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belüli lakásokra, hanem az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező társasházi albetéten belüli lakásokra is kiadható a hatósági bizonyítvány:

„Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.”

2.) A hatósági bizonyítvány- az egyéb feltételek megléte esetén- kiadható nem teljesen elkülönült, műszakilag nem megosztott, és önálló bejárattal nem rendelkező lakásokra is: „A hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

b) a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.”

 

Az említett, az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelmények az alábbiak:

 

„105.§ (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszertárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése)

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a R. 7/A. § (7) bekezdés alapján ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A (10) bekezdés szerint a hatósági bizonyítvány jogorvoslati eljárás keretében történő felülvizsgálata során a jogorvoslati döntést a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül kell meghozni.

 A (11) bekezdés szerint ha a (7)–(9) bekezdés alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

Mindezek alapján azon fogyasztók számára, akiknek a jogszabályváltozást megelőzően benyújtott kérelme az önálló bejárattal nem rendelkező és/vagy műszakilag nem megosztott lakások miatt került elutasításra, a hatályos jogszabály alapján -az egyéb feltételek megléte esetén- kiállítható a hatósági bizonyítvány, így lehetőségük van a kérelem ismételt benyújtására.


Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!


Harkány, 2023.01.09.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző


A hatósági bizonyítvány kiadása iránti módosított kérelem (nyomtatvány) IDE kattintva tölthető le.

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

FELHÍVÁS bérleti lehetőségre FELHÍVÁS bérleti lehetőségre

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a harkányi piac területén szabad helyiségek és asztalok bérelhetők!

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online