2021. szeptember 19. - Vilhelmina

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban” 2. forduló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Harkányban élni Jó! -Esély Otthon, Harkányban” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás elnyerésére

2. forduló (2021. június 1-2023. május 31.)

Harkány Város Önkormányzata ezennel kiírja az „EFOP-1.2.11-16-2017-00035 „Harkányban élni Jó! -Esély Otthon, Harkányban” elnevezésű pályázat keretében nyújtandó „Esély Otthon, Harkányban” lakhatási támogatás pályázatot az alábbi tartalommal:

Az Esély otthon projekt keretében Harkány 754 hrsz., természetben a 7815 Harkány, Zrínyi M. u. 1. ingatlanban összesen 5 db önkormányzati bérlakás került kialakításra és felszerelésre önálló lakhatás céljából a 18-35 év közötti célcsoportba tartozó fiatal egyének, párok és családok számára, melyek közül jelen pályázati eljárás tárgya a 2021. május 31-én megüresedő 4 db lakás bérlőjének kiválasztása. A bérleti jogviszony 2 év határozott időre jön létre, 2021. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig. A kiválasztott bérlőnek nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt bérlemény rezsiköltségeinek megfizetésére köteles.

 

A célcsoportot a 18-35 év közötti fiatalok képezik, így a szóban forgó bérlakásra kizárólag ők jelentkezhetnek.

 

Pályázható ingatlanok:

A 4 db bérlakásba egyszerre, a lakás méretétől függően kerülhet sor a pályázó, valamint a vele esetlegesen együtt költözők elhelyezésére. Egy fő maximum 24 hónapig lakhat az ingatlanokban.

Az „A” épület földszintjén található 55,33 m2 nagyságú lakásba optimálisan 2-3 fő, az „A” épület emeletén található 57,69 m2 nagyságú lakásba optimálisan 2-3 fő, a „B” épület földszintjén található 2 db 26,27 m2 nagyságú garzonlakásba optimálisan 1-1 fő költözhet be.

Az ingatlanok jellemzői:

„A” épület:

 1. földszinti lakás: 55,33 m2 nagyságú 2 szobás, konyha, nappali-étkező, fürdő, WC, előtér, szélfogó. A lakáshoz 1 db 5,23 m2-es és 1 db 12,67 m2-es terasz tartozik.
 2. emeleti lakás: 57,69 m2 nagyságú 2 szobás, konyha, nappali-étkező, fürdő, WC, előtér, lépcsőház. A lakáshoz 1 db 11,97 m2 nagyságú erkély tartozik.

„B” épület:

 1. földszinti garzonlakás: 26,27 m2 nagyságú konyha-nappali-étkező, fürdő és előtér. A lakáshoz 1 db 7,46 m2 nagyságú terasz tartozik.
 2. földszinti garzonlakás: 26,27 m2 nagyságú konyha-nappali-étkező, fürdő és előtér. A lakáshoz 1 db 7,46 m2 nagyságú terasz tartozik.

A lakások mindegyike összkomfortos, a következő eszközökkel került felszerelésre: mosógép, laptop, íróasztal, ágy, beépített konyhabútor, főzőlap, sütő, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, beépített szekrény, valamint vezetékes internet kapcsolat.

 

A pályázat célja:

Harkány Város Önkormányzata az Esély Otthon pályázat keretében nyújtandó a „Harkányban élni Jó! -Esély Otthon, Harkányban” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 2/2019.(II.18.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének és helyben tartásának támogatására. A támogatási rendszer alapvető szabályait a rendelet tartalmazza.

 

Pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik Harkányban lakcímmel rendelkeznek, vagy Harkányba kívánnak költözni és Harkány város közigazgatási területén működő munkáltatónál illetve vállalkozóként rendelkeznek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy kívánnak munkát vállalni.

Támogatás feltételei:

A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el.

A támogatásra az a fiatal nyújthat be pályázatot, aki

 • Harkányban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott él, vagy Harkányba kíván költözni,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves és a bérleti szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét,
 • Harkányi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál fennálló foglalkoztatotti jogviszonnyal vagy szándéknyilatkozattal rendelkezzen arról, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyt létesít és támogatja a kérelmet, és/vagy a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat vagy harkányi székhellyel működő egyéni vállalkozó.

A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen.

A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen.

A lakhatási támogatásban részesített személy Harkány Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint a projekt (kommunikációs tréning, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás, vállalkozói ismeretek képzés) programokban részt vesz.

Nem nyújtható támogatás a projektet megvalósító Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének testületi tagjainak, Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottságának tagjainak, valamint a felsorolt személyek közeli hozzátartozóinak.

 

Nem nyújthat be pályázatot az a személy, akinek vagy saját maga vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában ½ tulajdoni hányadot meghaladó lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan van a tulajdonában.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beérkezett pályázatok vonatkozásában az értékelési szempontrendszer alapján az egyes pályázók azonos pontszámot érnek el, akkor a Szociális Bizottság (vagy a hatáskörében eljáró polgármester) mérlegelési jogkörben, akár személyes meghallgatás keretében dönthet a lakás kiutalásáról. A lakás kiutalásának eldöntésénél az értékelési szempontrendszer alapján elért pontokon kívül a beköltözni kívánó személyek száma is összevetésre kerül a lakás méretével, melynek célja az optimális lakótér és lakókörnyezet kialakítása.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakásokban az állattartás nem megengedett!

 

 

A pályázat tartalmi elemei:

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet).
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok).
 • Részletes fényképes önéletrajz és legalább 2000 karakterben motivációs levél.
 • 2. számú mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok.
 • Házassági anyakönyvi kivonat másolata, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat.
 • Közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba.
 • Pályázó gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata.
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget tanúsító oklevél, és/vagy tanulmányok folytatásáról szóló az oktatási intézmény által kiállított igazolás.
 • Harkányi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál fennálló munkaviszony esetén érvényes munkaszerződés, munkáltatói igazolás, vállalkozói igazolvány.
 • Még fenn nem álló munkaviszony esetén Harkányi székhelyű vagy telephelyű munkáltató nyilatkozata arról, hogy mely időponttól és milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni a pályázót.
 • A pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív.
 • 3. számú melléklet szerinti Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok.
 • Nyilatkozat Harkányban végezni kívánt önkéntes munkáról tett vállalásról.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával, valamint a Szociális Bizottság bármely tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban.

 

Hiánypótlásra a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség!

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10.

úgy, hogy a pályázatok teljes anyaga a fenti határidőig beérkezzen!

 • A pályázatot 1 eredeti példányban aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni, „Esély Otthon- Harkányban” - lakhatási támogatás pályázat.
 • Benyújtás helye és a pályázatokkal kapcsolatos további információ.

Harkányi Polgármesteri Hivatal 7815 Harkány, Petőfi u. 2-4.

 

Egyéb információk:

A beérkezett pályázatokat Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága (illetve hatáskörében eljárva a polgármester) zárt ülés keretében bírálja el 2021. május 21. napjáig.

A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A nyertes pályázók és a velük együtt költöző hozzátartozók vállalják, hogy az önkormányzattal e tárgyban bérleti szerződést kötnek, és a szerződéskötés időpontját követő 5 munkanapon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesítenek.

A pályázati kiírás, valamint Harkány Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati pályázatok elbírálásának szempontjai megtekinthetők: Harkányi Polgármesteri Hivatal (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) (földszint) előterében, valamint http://www.harkany.hu/ honlapon.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás a munkaidőben 72/480-100 telefonszámon kérhető.

Harkány, 2021. március 31.

Sikeres pályázást kívánva:

 

Baksai Endre Tamás

polgármester

Kapcsolódó dokumentumok

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online