2020. november 27. - Virgil

Pályázati felhívás "igazgató-helyettes/könyvtári intézményegység vezető (magasabb vezető)" beosztás ellátására

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
                        
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ

igazgató-helyettes/könyvtári intézményegység vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Igazgató-helyettesként a könyvtári intézményegység teljes körű szakmai vezetése, valamint az igazgató távollétében az igazgató iránymutatásai szerint történő, valamint az igazgató előre nem látható tartós távollétében történő teljes jogkörű helyettesítés. A könyvtári munka folyamatos fejlesztése. Kapcsolatot tart az önkormányzati szervekkel, részt vesz a könyvtári munkát tárgyaló üléseken, értekezleteken, beszámol a városi könyvtár tevékenységéről. Hivatalos helyen és fórumon képviseli, vagy képviselteti az intézményt. A fenntartó jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján szervezi meg a munkát. Részletes feladatkörét az igazgató határozza meg. Felel az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért. Irányítja, tervezi, szervezi , ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó szakmai munkát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

•    Főiskola, A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/.B § (5) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak szerint: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés. A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: könyvtáros,
•    végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
•    magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.
•    büntetlen előélet
•    kiváló kommunikációs képesség, problémamegoldó képesség, jó szervezőkészség, eredményorientáltság
•    cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•    vezetői tapasztalat
•    helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
•    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
•    szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás
•    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
•    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
•    a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herendi Ferenc igazgató (hivatali időben) nyújt, a 06-30/8685-334 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ címére történő megküldésével (7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/136-71/2019. valamint a beosztás megnevezését: igazgató-helyettes.
•    Személyesen: Herendi Ferenc igazgató, Baranya megye, 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázati feltételek a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint kerültek kiírásra. A pályázati eljárás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. tv-ben foglaltak szerint kerül lefolytatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•    www.harkany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak. A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online