2024. május 25. - Orbán

Pályázati felhívás "Igazgató" munkakör ellátására

Harkány Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

 közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
IGAZGATÓ (magasabb vezető)

munkakör/feladatkör/beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Baranya Vármegye, 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. Gondoskodik az intézmény működését meghatározó dokumentumok elkészítéséről és folyamatos aktualizálásáról. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.

Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (KJT)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Harkány

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázatok benyújthatóak postai úton, Harkány Város Önkormányzata címére történő megküldéssel (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.). vagy személyesen a Harkányi Polgármesteri Hivatal titkárságán (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/5643-2/2023 , valamint a beosztás megnevezését: Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok igazgató.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka jegyző nyújt, a 72/480-202 -es telefonszámon.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): 

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázati feltételek a Kjt. és a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kerültek kiírásra. A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: Vezető közművelődési szakember. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettség és szakképzettség illetve szakképesítés a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában vagy a 7. § (2) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában foglaltak szerint

(felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés vagy szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros szakképzettség)

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5 év

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  -

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§-a szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó akkreditált képzés elvégzéséről szóló -vagy a képzési kötelezettség alóli mentességre jogosító szakképzettség meglétét igazoló- okirat bemutatása, ennek hiányában szándéknyilatkozat a tanfolyam elvégzéséről.
 • a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti felsőfokú szakirányú szakképesítésének és egyben az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
 • A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: Vezető közművelődési szakember
 • Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
 • Magyar nyelvtudás

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

Elvárt kompetenciák:

Kiváló kommunikációs képesség, problémamegoldó képesség, jó szervezőkészség, eredményorientáltság.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés (vezetői program),
 • a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létrejöttét,
 • a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§-ában előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó akkreditált képzés elvégzéséről szóló -vagy a képzési kötelezettség alóli mentességre jogosító szakképzettség meglétét igazoló- okirat,
 •  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat a pályázatnak a véleményező eseti bizottság és a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.02. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdés szerinti eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.31. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://harkany.hu/palyazati-felhivas-igazgato-munkakor-ellatasara

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.03.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online