2024. július 16. - Valter

Pályázati felhívás "könyvtári intézményegység vezető/könyvtáros (magasabb vezető)" munkakör betöltésére

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok

könyvtári intézményegység vezető/könyvtáros (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya Vármegye, 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2. A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Igazgató-helyettesként a könyvtári intézményegység teljes körű szakmai vezetése, valamint az igazgató távollétében az igazgató iránymutatásai szerint történő, valamint az igazgató előre nem látható tartós távollétében történő teljes jogkörű helyettesítés. A könyvtári munka folyamatos fejlesztése. Kapcsolatot tart az önkormányzati szervekkel, részt vesz a könyvtári munkát tárgyaló üléseken, értekezleteken, beszámol a városi könyvtár tevékenységéről. Hivatalos helyen és fórumon képviseli, vagy képviselteti az intézményt. A fenntartó jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján szervezi meg a munkát. Részletes feladatkörét az igazgató határozza meg. Felel az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért. Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó szakmai munkát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Közművelődési szakképzettség,

•         Az ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben legalább három év szakmai gyakorlat,

•         A 475/2020. (X.30.) Korm.rendelet 7. § (2) bek. foglaltak szerint: A Kultv. szerinti települési könyvtári ellátást biztosító tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthatott el, aki, a) rendelkezik aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel,

•         b) végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

•         Az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben legalább három éves szakmai gyakorlat

•         magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         kiváló kommunikációs képesség, problémamegoldó képesség, jó szervezőkészség, eredményorientáltság

•         Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: könyvtáros

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Vezetői tapasztalat, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

•         szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatás eltiltásától hatálya alatt

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.04.02.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alsó Tamás, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok intézményvezetője nyújt, a 72/480-459-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok címére történő megküldésével. (7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/ 49-5/2024., valamint a munkakör megnevezését: könyvtári intézményegység vezető/könyvtáros 
  • Személyesen: Harkányi Polgármesteri Hivatal Titkársága, Baranya vármegye,7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges információt megkapják. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.  A pályázati feltételek a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint kerültek kiírásra. A pályázati eljárás a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. tv-ban foglaltak szerint kerültek lefolytatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         https://harkany.hu/palyazati-felhivas-konyvtari-intezmenyegyseg-vezeto-konyvtaros-magasabb-vezeto-munkakor-betoltesere-1

A KÖZSZOLGÁLLÁS publikálási időpontja: 2024.02.15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak. A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kitöltésével. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online